Statut Stowarzyszenia Trampolina

 

UWAGA! Od 10.10.2019 mamy nowy Statut. Zostanie umieszczony na stronie w najbliższym czasie.

 

STANOVY

Občanské sdružení TramPOLina

 

I. NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ

Název občanského sdružení: TramPOLina

Sídlo sdružení: Paškova 339, 156 00 Praha 5

 

II. PRÁVNÍ POSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ (dále je OS nebo sdružení) TramPOLina

Občanské sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu, nadšení a společné aktivity. Jedná se o sdružení občanů založené na základě zákona č. 83/1990 Sb.

 

III. CÍL ČINNOSTI

Hlavním cílem sdružení je:

 1. integrace rodin polského původu trvale nebo přechodně žijících v Praze,
 2. umožnění dětem kontaktu s polským jazykem, polskou kulturou, tradicemi a zvyky,
 3. udržovaní polských tradicí,
 4. výměna zkušeností s dvoj- a vícejazyčnou výchovou dětí, bydlením v České republice.

V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na organizování dětských programů (den Dětí, Mikuláš apod.) a společných výletů. Sdružení bude provozovat internetovou stránku.

 

IV. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která podala písemnou přihlášku, souhlasí s platnými stanovami a byla Radou sdružení zapsána do seznamu členů.
 2. Členství ve sdružení zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů, a to na základě:
  1. doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení,
  2. úmrtí člena,
  3. vyloučením člena valnou hromadou.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti sdružení,
  b) volit členy orgánů sdružení,
  c) být volen do orgánů sdružení,
  d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  e) být informován o činnosti sdružení.
 2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté,
  b) podporovat plnění cílů sdružení,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

 

VI. ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada
 2. Rada sdružení

 

1. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení nebo pokud počet členů Rady poklesne pod 3.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. jmenuje a odvolává členy Rady, stanovuje cíle a úkoly pro Radu,
  3. přijímá interní organizační řád sdružení, jednací řád, hlasovací řád,
  4. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
  5. rozhoduje o zrušení členství členům sdružení v případě, že poruší stanovy sdružení,
  6. rozhoduje o zrušení sdružení.
 5. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů sdružení

2. Rada

 1. Rada je statutárním orgánem sdružení.
 2. Rada je nejméně tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění jako jediní vystupovat a jednat jménem sdružení, jakož i podpisová práva. Jménem sdružení jednají navenek alespoň dva členové Rad.
 3. Řídí běžný chod sdružení.
 4. Rada odpovídá za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 5. Rada vede evidenci členů sdružení.
 6. Člen Rady může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení.
 7. Funkční období člena Rady je 1 rok (do další valné hromady).
 8. Rada má za povinnost minimálně týden předem oznámit všem členům sdružení termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým.
 9. Rada může písemně pověřit člena k jednání jménem sdružení.
 10. Členy Rady volí a odvolává valná hromada.

 

VII. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 1. Sdružení má tyto příjmy:
  1. Sponzorské dary
  2. Mimořádné příspěvky členů
  3. Dary a dědictví
  4. Jiné příjmy
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

VIII. ZÁNIK SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra,
 3. zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Praze, dne 21.9.2011